Algemene header afbeelding

Cursus Functionele Mogelijkheden Lijst

1. Inleiding en probleemstelling 

In de samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige is het bij de gevalsbehandeling van werknemers noodzakelijk op eenduidige wijze te communiceren over de beperkingen en mogelijkheden van de werknemers. Om deze communicatie inhoudelijk goed te kunnen voeren is kennis nodig van het Claimbeoordelings-en Boringssysteem (CBBS) en de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) zoals gebruikt door de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV.

Binnen een arbodienst worden deze instrumenten gebruikt om de beperkingen van de werknemer op eenduidige wijze in kaart te brengen, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van re-integratie aan de slag kan met de arbeidsmogelijkheden van de werknemer.

In de praktijk blijkt regelmatig sprake van miscommunicatie tussen bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen m.b.t. het gebruik en de interpretatie van het CBBS en de FML. Onderzoek naar deze problematiek heeft duidelijk gemaakt dat er bij de bedrijfsartsen behoefte is aan meer kennis over het systeem van het CBBS en het gebruik van de FML.

In dit kader is tevens behoefte aan meer kennis over de relatie met het inzetbaarheidsprofiel (IZP).  

De FML gaat uit van wat redelijkerwijs vastgelegd kan worden van de mogelijkheden om te functioneren. Aangezien het functioneren van werknemers betrekking heeft op gedrag is de gekozen benadering in het CBBS vrij globaal. Het gaat in de meeste gevallen om beperkingen in verband met het ervaren van pijn of inspanning, verminderd handelingstempo of afgenomen handelingskwaliteit. Deze beperkingen zijn doorgaans zeer voorwaardelijk: ze zijn rechtstreeks te beïnvloeden met specifieke maatregelen gericht op de inhoud en organisatie van het werk en de arbeidsomstandigheden of gericht op de persoon (reconditionering, training). De FML refereert aan concrete voorbeelden van functioneren in het dagelijks leven. 

Deze methodiek is vernoemd naar haar doel, namelijk het beoordelen van de mogelijkheden om te functioneren. Met deze keuze is bovendien aangesloten bij de internationaal gangbare terminologie van de ICIDH, de International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH, Beta-2 voorstel december 1999, WHO). 

2. Leerdoelen en Inhoud

Met deze cursus beogen we te bereiken dat bij de bedrijfsartsen de kennis van en het inzicht in het CBBS op peil wordt gebracht en daarmee ook de kwaliteit van de geproduceerde FML wordt verhoogd. Tevens beogen we te bereiken wat de relatie is met het (IZP) dat de bedrijfsartsen steeds meer zullen gaan gebruiken. Dit alles ook met het doel de kwaliteit van verzuimbegeleiding en re-integratie te verhogen.

Om dit doel te bereiken zullen we tijdens deze cursus aandacht besteden aan: 

Ø Achtergronden van het CBBS

Ø De normaalwaarden

Ø Geen benutbare mogelijkheden

Ø Urenbeperking

Ø De vertaalslag van het medisch beeld naar beperkingen

Ø FML in relatie tot het IZP

Ø Oefenen aan de hand van casuïstiek

3. Docent

Izzet Ozkan.

Izzet is sinds 2002 werkzaam als verzekeringsarts met ruime ervaring in de diverse wetsgebieden. Vanaf 2009 heeft hij zijn ervaring als verzekeringsarts aangevuld met ervaring op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg.