Privacy statement uitgelichte afbeelding

Privacy statement

Privacy statement Occure

 

Occure is een bedrijf dat gespecialiseerd is in arbodienstverlening. Wij leveren diensten aan bedrijven op het gebied van preventie en verzuimbegeleiding.

Wij nemen uw privacy, alsmede de privacy van andere betrokkenen zeer serieus en wij doen er dan ook alles aan om persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring kunt u lezen wie wij zijn, welke persoonsgegevens wij gebruiken, hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat de rechten van betrokkenen zijn.

1 Wie zijn wij?
Occure is gevestigd te (4872 LA) Etten-Leur aan de Bredaseweg 185 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20115035. U kunt contact met ons opnemen via info@occure.nl.

2 Verantwoordelijken
Occure is samen met de werkgever verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de werknemers van werkgever. Werkgever verstrekt ons gegevens zoals o.a. telefoonnummer en adres. Tijdens het contact met onze bedrijfsarts/deskundige worden de (medische) gegevens op een vertrouwelijke manier door Occure verwerkt. 

3 Welke persoonsgegevens worden door Occure gebruikt?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee natuurlijke personen geïdentificeerd kunnen worden. Gegevens die Occure o.a. verwerkt zijn het NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Ook verwerken wij voor de uitvoering van onze dienstverlening medische gegevens van betrokkenen. Dit is nodig voor de begeleiding van werknemers bij ziekteverzuim en re-integratie. 

Occure verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van de overeengekomen dienstverlening, tenzij zij hier wettelijk toe verplicht is. Occure bewaart gegevens niet langer dan op grond van de geldende wet- en regelgeving toegestaan is. De door Occure toegepaste bewaartermijnen kunnen desgewenst opgevraagd worden.

4 Voor welke doeleinden verwerkt Occure uw persoonsgegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doeleinden gebruiken:

– Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om partijen informatie toe te sturen omtrent de diensten van Occure;
– Op grond van een wettelijke verplichting;
– Om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

5 Op welke grond verwerkt Occure persoonsgegevens?
– Op het moment dat Occure toestemming van u heeft ontvangen voor het gebruik van uw gegevens;
– Voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening;
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

6 Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Binnen Occure hebben alleen (bevoegde) werknemers toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt ervan uitgaan dat zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor zover dit niet nodig is voor de overeengekomen dienstverlening worden persoonsgegevens niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen aan derden verstrekt. Voor onze dienstverlening kan het wel noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld, verzuimsystemen, overheidsinstanties, UWV of de bedrijfsarts. 

7 Hoe beveiligt Occure persoonsgegevens? 
Occure verwerkt persoonsgegevens in lijn met de geldende privacywetgeving op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Occure heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. U kunt hierbij denken aan informatiebeveiliging op onze computers, voorlichting van onze werknemers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen. 

8 Inzage in uw persoonsgegevens
U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten rectificeren, te laten wissen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Ook heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

9 Aansprakelijkheid Occure
Deze verklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Occure worden verwerkt. Occure accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de verwerking door Derden.

10 Tot slot
Deze privacy verklaring van Occure kan door Occure indien nodig altijd worden gewijzigd gelet op nieuwe ontwikkelingen. De meest recente versie staat gepubliceerd op de website www.occure.nl.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Occure dan kunt u een e-mail sturen aan info@occure.nl 

Mocht u de klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verwijzen wij u naar ons klachtenreglement op onze website.

Kunnen wij je helpen?

Ons team staat voor je klaar. Wij zijn altijd goed bereikbaar via mail of telefoon.