Voorbereidende en informatiebijeenkomst op nascholing in Zuid Afrika

Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid; werk als waarde

15 maart 2024

Programma
16:00-16:30 uur ontvangst
16:30-17:00 uur introductie thema “duurzame inzetbaarheid” door Jos Blaauwhof
17:00-18:30 uur presentatie project Hugo Tempelman
18:30-18:45 uur pauze met een broodje
18:45-20:00 uur plenaire discussie over de rol van de arboprofessional bij het duurzaam inzetbaarheid van medewerkers aan de hand van stellingen
20:00 uur borrel.

Er zal uitgebreid worden stil gestaan bij het programma (8 tot en met 11 april 2024) en er zal volop gelegenheid zijn vragen te stellen.
(Klik hier voor het volledige programma van de nascholing)

Locatie
Occure BV (Business Centre Etten-Leur)
Bredaseweg 185
4872 LA Etten-Leur
Tel: 076-5083508

Accreditatie
In het verleden geaccrediteerd voor bedrijfsartsen (3 punten) en voor arbeidsdeskundigen (Hobeon, 1 punt); kan worden aangevraagd voor overige arboprofessionals.

Kosten
De tarieven voor deze bijeenkomst worden binnenkort bekendgemaakt. Deelnemers aan de nascholing in april zullen deze kosten mogen aftrekken van de kosten van die nascholing.

U kunt zich opgeven via info@occure.nl.

ACHTERGRONDEN.
Voorbereidende bijeenkomst duurzame inzetbaarheid, werk als waarde

Inleiding
Werkgevers worden zich steeds meer bewust van het feit, dat het accent bij arbozorg, naast ziekteverzuimbegeleiding en reïntegratie, meer en meer komt te liggen op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid, m.a.w. op preventie en vitaliteit. Dat betekent een andere rol van de arboprofessional. Deze krijgt meer en meer te maken met advisering over gezondheidsaspecten rondom de arbeidsomstandigheden, de manier van leiding geven, het arbeidsproces en het productieproces in een onderneming. Het is niet langer de verzuimbeoordelaar, maar veel meer iemand die naast het management staat, over de schouder meekijkt en gevraagd én ongevraagd advies geeft. Een goed onderbouwd advies, op bedrijfsniveau én op individueel niveau, rekening houdend met de bedrijfsvoering en met ontwikkelingen en trends in de onderneming. Daarvoor is het noodzakelijk dat de arboprofessional kennis en wetenschap heeft over maatschappelijke ontwikkelingen, het hele bedrijfsproces, over het arbeids- en productieproces, kortom goed is ingevoerd in de onderneming als onderdeel van de maatschappij.

De uitvoering van deze rol wordt ook door de beroepsgroep van bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen ondersteund, zoals te lezen in de postitionerinsnota van de NVAB en het beroepscompetentieprofiel van arbeidsdeskundigen*.

* Op 4 april 2007 is de positioneringsnota “Bedrijfsarts: dokter en adviseur” aangenomen door de Algemene Ledenvergadering van de NVAB. In de nota wordt het adviseurschap van de bedrijfsarts als volgt omschreven:
De bedrijfsarts is medisch adviseur en coach van bedrijven / werkgevers, zowel in preventieve als curatieve zin.
De adviestaken zijn zowel gericht op individuele inzetbaarheid van werkenden als op de organisatie als geheel. De adviesfunctie uit zich in de rol als medisch adviseur van het management: het bedrijf stimuleren en helpen een gezonde organisatie te zijn met een expliciet preventiebeleid (het adviseren van de arbeidsorganisatie, het organiseren van preventief medisch onderzoek, inventariseren van arbeidsrisico’s).
De adviesfunctie uit zich eveneens in de rol van coach van bedrijfsleiders, afdelingschefs etc. bij het professioneel vormgeven van de omgang met zieke werknemers en re-integratietrajecten, alsmede het uitvoeren van
veiligheidskeuringen.

Beroepscompetentiedossier Arbeidsdeskundige SKO dd 21-1-2009:
De vitaliteit van mensen wordt bepaald door en groot aantal uiteenlopende factoren zoals leefstijl, beweging, voeding, gezondheid, regelmogelijkheden, wilskracht, vechtlust, competenties, en voldoening in werk, relatie en hobby’s.
Een goede balans in fysiek en mentaal welbevinden maakt mensen weerbaar en gelukkig. Arbeidsdeskundigen kunnen door hun integrale visie en individuele aanpak een grote rol spelen bij het welbevinden van werkzoekenden en werknemers. Dit kan met name door alert zijn op verschuiving en verstoring van het evenwicht tussen fysieke en mentale vitaliteit bij mensen. Bij een verstoord evenwicht maakt de arbeidsdeskundige een multicausale analyse, bij het zoeken naar oplossingen wordt gekeken naar de individuele mens in zijn totaliteit: werk, privé en levensfase.

Omschrijving
De bijeenkomst geeft een eerste aanzet tot verdieping van de kennis over “duurzame inzetbaarheid” door in te zoomen op de praktijk en wat onze rol daarin zou kunnen zijn.

Deelnemers

  • bedrijfsartsen
  • arbeidsdeskundigen
  • overige arboprofessionals

Leerdoelen
Verdiepen kennis over duurzame inzetbaarheid en hoe deze kennis in de praktijk toegepast kan worden binnen het dagelijks werk aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Competenties

  • adviesvaardigheden
  • communicatie
  • maatschappelijk handelen

Programma
16:00-16:30 uur ontvangst
16:30-17:00 uur introductie thema “duurzame inzetbaarheid” door Jos Blaauwhof en Carlita Rossou.
17:00-18:30 uur presentatie project Hugo Tempelman
18:30-18:45 uur pauze met een broodje
18:45-20:00 uur plenaire discussie over de rol van de arboprofessional bij het duurzaam inzetbaarheid van medewerkers aan de hand van stellingen.
20:00 uur borrel.

** In Nederland heeft de vergrijzing een grote invloed op het arbeidsproces en de daarmee ook op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
In Zuid Afrika zijn de kaarten anders geschud.
Enkele cijfers: 
Zuid Afrika heeft 48-50 miljoen inwoners; 53% van de totale bevolking leeft beneden de $1,25 per dag armoede grens en 48% van de Zuid Afrikanen is jonger dan 18 jaar. De Gini coëfficiënt van Zuid Afrika is 0,72. De HIV prevalentie in de bevolkingsgroep van 15-49 jaar is 18-20 % (in de subgroep 30-34 jaar: 34.7% vrouwen ,25,8% man HIV positief). In totaal zijn zo’n 5.9-7,2 miljoen Zuid Afrikanen HIV positief, er zijn ongeveer 1000 HIV gerelateerde doden per dag en 1900 nieuwe infecties. Het totaal aantal HIV wezen is nu ongeveer 2 miljoen woonachtig in een omgeving met zwakke sociale voorzieningen, slechte scholing in de townships en hoge criminaliteit.
Daarnaast is Zuid Afrika het land met een torenhoge Tuberculose prevalentie.
Toch heeft Zuid Afrika een positieve GDP (Gross domestic product verwijst naar de marktwaarde van alle geproduceerde goederen en diensten in een land in een bepaalde periode; het wordt vaak gezien als een maat voor de standaard van leven van een land) van ongeveer 3% in 2010 en is het toegetreden tot de opkomende groei-economieën ter wereld; de BRIC landen. (De term BRIC is een afkorting van de landen Brazilië, Rusland, India en China. De term werd voor het eerst duidelijk gebruikt in een proefschrift over de investeringsbanken van Goldman Sachs. Het belangrijkste punt in dit document uit 2003 was de argumentatie dat de BRIC’s zich zeer snel ontwikkelen en rond het jaar 2050 de meeste van de huidige rijkste landen van de wereld zullen hebben ingehaald. Als gevolg van de populariteit van de thesis over Goldman Sachs, werden de termen BRIC en BRICM (inclusief Mexico) uitgebreid met de termen BRICS (inclusief Zuid-Afrika (South Africa)) en BRICET (inclusief Oost-Europa (Eastern Europe) en Turkije) en werden deze termen algemenere marketingtermen wanneer men het over deze groeiende economische markten heeft.
Dit is een hele andere situatie dan in Nederland. Wat is hiervan de impact op zaken doen, de bedrijfsgeneeskunde en de inzetbaarheid van werknemers in een arbeidsmarkt die gekenmerkt wordt door schaarste in vele beroepsgroepen en een ‘braindrain’ naar het buitenland?

U kunt zich opgeven via info@occure.nl.