Algemene header afbeelding

Voorbereidende bijeenkomst nascholing Cuba

Preventie in de zorg; moet de bedrijfsarts dan het voortouw nemen?

20 juni 2024

Programma
16.00-16:30 uur ontvangst
16:30-16:40 uur introductie thema preventie, rol bedrijfsarts; Jos Blaauwhof, bedrijfsarts / directeur Occure
16.40-17.00 uur geschiedenis en organisatie van de gezondheidszorg in Cuba; Paul Jonas, MD.MSc huisarts, programmaontwikkelaar, coördinator Internationalisering afd. PHEG LUMC
17.00-17:20 uur samenwerking / uitwisseling LUMC met universiteit Havana; Paul Jonas, MD.MSc huisarts, programmaontwikkelaar, coördinator Internationalisering afd. PHEG LUMC
17:20-18:00 uur korte schets rol preventie in de zorg in Cuba; Paul Jonas, MD.MSc huisarts, programmaontwikkelaar, coördinator Internationalisering afd. PHEG LUMC
18:00-18:15 uur pauze met een broodje
18:15-19:45 uur plenaire discussie over de rol van de bedrijfsarts bij preventie van medewerkers aan de hand van stellingen.
19:45 uur borrel.

Er zal uitgebreid worden stil gestaan bij het programma in Cuba (februari 2025) en er zal volop gelegenheid zijn vragen te stellen.
(Klik hier voor het volledige programma van de nascholing)

Locatie
Leiden (exacte locatie volgt).


Accreditatie
AbSG: 3 punten voor bedrijfsartsen.

Kosten
€  65,00 excl. BTW. Deelnemers aan de nascholing zullen deze kosten mogen aftrekken van de kosten van die nascholing.

U kunt zich opgeven via info@occure.nl.

ACHTERGRONDEN.

Preventie in de zorg; moet de bedrijfsarts dan het voortouw nemen? 

Inleiding
Preventie in de gezondheidszorg is in Nederland nog steeds een ondergeschoven kindje. Om langer gezond, vitaal en productief door te kunnen werken is een actieve inzet van werkgever en werknemer noodzakelijk.

Werkgevers worden zich steeds meer bewust van het feit, dat het accent bij arbozorg, naast ziekteverzuimbegeleiding en reïntegratie, meer en meer komt te liggen op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid, m.a.w. op preventie en vitaliteit.

Dat betekent een andere rol van de arboprofessional. Deze krijgt meer en meer te maken met advisering over gezondheidsaspecten rondom de arbeidsomstandigheden, de manier van leiding geven, het arbeidsproces en het productieproces in een onderneming. Het is niet langer de verzuimbeoordelaar, maar veel meer iemand die naast het management staat, over de schouder meekijkt en gevraagd én ongevraagd advies geeft. Een goed onderbouwd advies, op bedrijfsniveau én op individueel niveau, rekening houdend met de bedrijfsvoering en met ontwikkelingen en trends in de onderneming.

Daarvoor is het noodzakelijk dat de arboprofessional kennis en wetenschap heeft over maatschappelijke ontwikkelingen, het hele bedrijfsproces, over het arbeids- en productieproces, kortom goed is ingevoerd in de onderneming als onderdeel van de maatschappij.

De uitvoering van deze rol wordt ook door de beroepsgroep van bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen ondersteund, zoals te lezen in de postitionerinsnota van de NVAB.

* Op 4 april 2007 is de positioneringsnota “Bedrijfsarts: dokter en adviseur” aangenomen door de Algemene Ledenvergadering van de NVAB. In de nota wordt het adviseurschap van de bedrijfsarts als volgt omschreven:

De bedrijfsarts is medisch adviseur en coach van bedrijven / werkgevers, zowel in preventieve als curatieve zin. De adviestaken zijn zowel gericht op individuele inzetbaarheid van werkenden als op de organisatie als geheel. De adviesfunctie uit zich in de rol als medisch adviseur van het management: het bedrijf stimuleren en helpen een gezonde organisatie te zijn met een expliciet preventiebeleid (het adviseren van de arbeidsorganisatie, het organiseren van preventief medisch onderzoek, inventariseren van arbeidsrisico’s).

De adviesfunctie uit zich eveneens in de rol van coach van bedrijfsleiders, afdelingschefs etc. bij het professioneel vormgeven van de omgang met zieke werknemers en re-integratietrajecten, alsmede het uitvoeren van veiligheidskeuringen.

Omschrijving
De bijeenkomst geeft een eerste aanzet tot verbreding van de kennis over preventie door in te zoomen op de organisatie van de gezondheidszorg in Cuba.

Deelnemers

Bedrijfsartsen, arboprofessionals

Leerdoelen

  • verdiepen kennis over preventie en hoe deze kennis in de praktijk toegepast kan worden binnen het dagelijks werk aan de hand van stellingen.

Competenties

  • kennis
  • adviesvaardigheden
  • maatschappelijk handelen

Programma
16.00-16:30 uur ontvangst
16:30-16:40 uur introductie thema preventie, rol bedrijfsarts; Jos Blaauwhof, bedrijfsarts / directeur Occure
16:40-17:20 uur samenwerking / uitwisseling LUMC met unversiteit Havana; Paul Jonas, MD.MSc huisarts, programmaontwikkelaar, coördinator Internationalisering afd. PHEG LUMC
17:20-18:00 uur korte schets rol preventie in de zorg in Cuba; Paul Jonas, MD.MSc huisarts, programmaontwikkelaar, coördinator Internationalisering afd. PHEG LUMC
18:00-18:15 uur pauze met een broodje
18:15-19:45 uur plenaire discussie over de rol van de bedrijfsarts bij preventie van medewerkers aan de hand van stellingen.
19:45 uur borrel.

** In Nederland heeft de vergrijzing een grote invloed op de gezondheid en het welzijn van haar inwoners, maar ook op het arbeidsproces en daarmee ook op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

In Cuba zijn de kaarten anders geschud. Enkele cijfers: 
Cuba heeft 11 miljoen inwoners. Gemiddeld verdienen de Cubanen 22 euro per maand. Cuba is te beschouwen als een ontwikkelingsland. Maar de gezondheidsparameters zijn juist bijzonder goed. 
Hoe zijn deze gunstige gezondheidsparameters te verklaren? Er zijn diverse mogelijke verklaringen, maar hoe dan ook, van eminent belang lijkt de grote nadruk op preventie van het gezondheidszorgsysteem in Cuba.
 

Literatuur:
The New England Journal of Medicine 368, 4 January 24, 2013
A Different Model – Medical Care in Cuba
Edward W. Campion, M.D. and Stephen Morrisey, Ph.D.

The Lancet Vol 382 July 20, 2013
Offline: Four priciples of social medicine
Richard Horton

Science Vol 328, 30 April 2010
Fifty Years of U.S. Embargo: Cuba’s Health Outcomes and Lessons
Paul K. Drain’ and Michelle Barry

Science Vol 344, 25 April 2014
AAAS Signs Historic Agreement with Cuban Academy of Sciences
Kathy Wren

NRC 10-2-2014
EU: wél praten met Cuba werkt beter

Am J Public Health. 1981 May; 71(%): 520-524. PMCID: PMC1619720 Occupational Health in Cuba
MR Gomez

Medisch Contact nr. 36 – 4 september 2013
Leren van Cubaanse gezondheidszorg
Paul Jonas & Barend Middelkoop


U kunt zich opgeven via info@occure.nl.